Alocin s.r.o.
research ♦ coaching ♦ consulting
Domů  ›  Speciální projekty  

Speciální projekty

Předpovídání je umění uhodnout, jak by se chovali zákazníci. To ovšem naznačuje, že by měli být pozorováni.
P. Kotler

Nákupní pozorování

Metoda nákupního pozorování spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovitém sledování jevů, které nebyly vyvolány pozorovatelem. V marketingovém výzkumu se užívá především k doplnění údajů, které nelze zjistit prostým dotazováním. Nákupní pozorování patří do skupiny in-store výzkumů, může být doplňkovou metodou k in-store dotazování. Jedná se o pozorování standardizované (probíhá na základě předem připraveného pozorovacího schématu) a zjevné (účastníci výzkumu vědí, že jsou pozorováni).

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • nákupní chování cílové skupiny, její pohyb v prodejně
 • chování cílové skupiny ve vybraných situacích
 • nákupní typy zákazníků
 • zájem o nově zaváděné výrobky a značky
 • preferenci sledované značky v konkurenčním prostředí
 • frekvenci sledovaných projevů nákupního chování
 • počty a základní sociodemografické údaje sledovaných zákazníků

Deníčkové šetření

Deníčkové šetření je výzkum, v jehož průběhu si respondenti po určitou dobu vedou přehled o svých nákupech, spotřebě, chování, trávení času apod. se zaměřením na sledované kategorie produktů nebo značek. Často tímto způsobem realizujeme spotřebitelské testy nových značek či výrobků. Deníčkové šetření probíhá na základě standardizovaného záznamového schématu a někdy bývá doplňkovou metodou k in-home dotazování.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • životní styl vybraných skupin spotřebitelů
 • postoje cílové skupiny a její spotřební chování ve vztahu k testovaným produktům
 • frekvenci nákupu a konzumace sledovaných produktů
 • hodnotovou orientaci spotřebitelů

Na kombinaci nákupního pozorování, deníčku a hloubkového rozhovoru byl založen netradiční dlouhodobý výzkum Adam & Eva aneb Spotřebitel zblízka, který XUXA realizovala ve spolupráci s reklamní agenturou TBWA v letech 2000-2001. Cílem tohoto výzkumu byl hlubší vhled do životního stylu spotřebitelů, jejich nákupních motivů, hodnotových systémů, rodinných zvyklostí apod. Důraz jsme kladli na sociální kontext nákupu a konzumace jednotlivých produktů či značek a rovněž na jazyk a komunikaci cílových skupin.

Fotoetnografie

Fotoetnografie je kvalitativní metoda založená na pozorování, záznamech a fotografování - respondenti obdrží malý, běžný fotoaparát a po určitou dobu fotografují své prostředí, okolí, blízké osoby, věci apod. Také tato metoda přináší hlubší vhled do života respondentů, do jejich pocitů, spotřebitelských zvyklostí a sociálního života.

Nákupní test (Shelf test)

Při tomto typu výzkumu konfrontujeme spotřebitele se simulovanou nákupní situací - do prodejního regálu jsou umístěny vzorky nového výrobku či značky a následně jsou zaznamenávány verbální i neverbální reakce respondentů. Velikost zkoumaného souboru je vysoce variabilní, tuto techniku lze použít v rámci kvalitativního výzkumu v kombinaci se skupinovou diskusí nebo hloubkovým rozhovorem, může však být i součástí kvantitativního výzkumu realizovaného metodou in-store dotazování.

Co lze tímto typem výzkumu zjistit?
 • spontánní reakce na nové produkty, značky či obaly
 • postoje k reklamním či jiným upoutávkám, slevovým akcím apod